[h=2]تساوی دیه زن و مرد با تدبیر قانونگذار[/h]
در گفت*وگوی «حمایت» با دكتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد؛
تساوی دیه زن و مرد با تدبیر قانونگذار

زن و مرد از جهات عدیده با یكدیگر متفاوتند. اساسا گفته می*شود كه آنها در دو دنیای متفاوت زندگی می*كنند. بنا به دلایل گوناگون در برخی از موضوع های قانونی شاهد احكام دوگانه در خصوص حقوق و تكالیف زن و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید