قرار ترک تعقیب تأسیس جدیدی است که قانونگذار در تبصره یک از ماده 177 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را مورد توجه قرار داده است و اگر چه حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می شود لیکن ، ترک محاکمه حق شاکی است و نیز میتواند از این حق صرف نظر نماید .
بنابراین مطابق با ماده فوق مقرر گردیده است ؛ « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید