1. زاهره

  قرار ترک تعقیب تأسیس جدیدی است که قانونگذار در تبصره یک از ماده 177 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را مورد توجه قرار داده است و اگر چه حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می شود لیکن ، ترک محاکمه حق شاکی است و نیز میتواند از این حق صرف نظر نماید .
  بنابراین مطابق با ماده فوق مقرر گردیده است ؛ « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد » . یعنی مدعی یا شاکی حق دارد که بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت نماید و اما تکلیف پرونده بعداز صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست همان پرونده قبلی پی گیری می شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل شود و دوباره تحقیقات انجام گیرد و همچنین ، مدت زمانی که شاکی می تواند مجددا طرح شکایت کند معلوم نیست .
  منظور از مدعی در تبصره ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هم شامل مدعی خصوصی می باشد و هم مدعی العموم و شامل تمام جرائم میشود . چه حق الناس و حق الله .
  ـ قرار ترک تعقیب با هدف مصالحه بین شاکی و متهم یا طرفین پرونده ایجاده شده است بدون اینکه آثار احکام کیفری در مورد متهم اعمال گردد .
  در رسیدگی کیفری چندین قرار ممکن است صادر گردد . که برخی قرار نهایی و برخی نیز قرارهای مقدماتی و تحقیقاتی هستند.
  ـ به استناد ماده 299 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، چناچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد ، حکم گفته میشود و در غیر این صورت قرار نام دارد .

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!