خيانت در امانت
اعتماد اجتماعي يکي از سرمايه هاي اصلي جامعه انساني و بلکه يکي از نيازهاي اساسي اجتماع بشري است به گونه­اي که اگر اعتماد از جامعه سلب شود و مردم به همديگر اعتماد نداشته باشند، روابط و پيوندها متزلزل و زندگي آدمي رو به ويراني مي­نهد و اگر در خانواده همسر به همسر خود و فرزندان به پدر و مادر و پدر و مادر به فرزندان خود اعتماد نداشته باشند، خانواده دچار از هم پاشيدگي خواهد شد، اگر در جامعه بين مسؤولان و مردم اعتماد متقابل وجود نداشته باشد، گسست اجتماعي بوجود آمده و در نتيجه نظام...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید