افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟
علوم اسلامی > فقه و اصول > فقه > اندیشه و فقه سیاسی > فقه سیاسی > مفاهیم فقه سیاسی > بغی و محاربه
كد مطلب: 66359
افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟ حسینعلی بای
چکیده: ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید