جرم اسیدپاشی از جرائم مهم و خطرناک است . در شرایط فعلی ممکن است ادعا شود ، قتل ناشی از پاشیدن اسید از مصادیق قتل شبه عمد است . زیرا فرض بر این است که مرتکب قصد قتل نداشته و فقط قصد پاشیدن اسید را داشته است . با وجود این اگر مرتکب با پاشیدن اسید قصد قتل داشته ، عمل مرتکب از مصادیق قتل عمدی موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است . حال اگر مرتکب قصد قتل هم نداشته باشد ، پاشیدن اسید به اعتبار محل یا موضوع اصابت ممکن است کار غالبا کشنده تلقی شود که باز هم با سلب خیات ، تحقق قتل عمدی قابل...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید