ادغام سازمان هاي دولتي که در متن قانون پيش بيني شده اند آيا رئيس جمهور يا مقام ديگر مي تواند آنها را منحل و در سازمان ديگر ادغام کند؟ مثال موردي: طبق ماده 103 قانون استحدام کشوري ( منسوخ شده) سازمان امور اداري و استخدام کشوري تاسيس شد ولي در سال 1378 طبق مصوبه شواري عالي اداري همراه با سازمان برنامه و بودجه ادغام و سازمان مديريت و برنامه ريزي را تشکيل دادند. اگه پاسخ منفي باشد اين موضوع با اصل 126 قانون اساسي که رئيس جمهور مسئول امور اداري و اسخدامي و برنامه و بودجه است...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید