1. آریا
    ادغام سازمان هاي دولتي که در متن قانون پيش بيني شده اند آيا رئيس جمهور يا مقام ديگر مي تواند آنها را منحل و در سازمان ديگر ادغام کند؟ مثال موردي: طبق ماده 103 قانون استحدام کشوري ( منسوخ شده) سازمان امور اداري و استخدام کشوري تاسيس شد ولي در سال 1378 طبق مصوبه شواري عالي اداري همراه با سازمان برنامه و بودجه ادغام و سازمان مديريت و برنامه ريزي را تشکيل دادند. اگه پاسخ منفي باشد اين موضوع با اصل 126 قانون اساسي که رئيس جمهور مسئول امور اداري و اسخدامي و برنامه و بودجه است و ميتواند آنها را به شخص ديگري واگذار کند ، چگونه قابل جمع است؟

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!