محمد حسین طارمی

یکی از ویژگی*های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه*های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه) و قرار است. بدین...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید